Organ Donation

blog2
Organdonation innebär att en person donerar organ till en annan person som är i behov av nya organ för att överleva. Att donera organ är frivilligt i Sverige vilket innebär att det krävs organdonatorns uttryckliga önskan om att donera sina organ.

De vanligaste organen som brukar doneras är hjärta, lungor, lever och njurar. Vissa organ kan doneras av levande personer medan andra organ kan doneras först efter att organdonatorn har gått bort. Det finns en lista på personer som är i behov av nya organ som man betar av i turordning. Det är inte tillåtet att sälja eller köpa organ i Sverige.

Organdonation är något som de flesta människor är positiva till i Sverige och innebär att man efter sin död donerar sina organ till personer som är i behov av nya organ. De organ som man kan använda är bland annat lungor, njurar, lever och hjärta. Vissa organ används också för medicinsk forskning. För att sjukvården ska kunna använda en persons organ krävs det att denna person har gett sitt medgivande, vilket kan ske genom att man förvarar ett donationskort tillgängligt i sin plånbok eller att man anmäler sig till donationsregistret. Man kan också meddela sina anhöriga sin inställning till att bli organdonator efter sin död.

Att bli organdonator

Anmäl till donationsregistret

Genom att anmäla sig till donationsregistret så kan läkarna se att man är villig att donera sina organ ifall man går bort. I donationsregistret kan man också ange vissa villkor för donationen.

Fyll i donationskort

Om man inte vill anmäla sig till donationsregistret men ändå vill donera sina organ kan man fylla i ett donationskort. Donationskortet ska förvaras tillgängligt i plånboken så att de lätt kan hittas vid behov.

Meddela anhöriga

Om man vill donera sina organ efter sin död kan man meddela närstående om sitt önskemål. Då kan de anhöriga intyga att ens vilja är att organen kan användas för transplantation.

Organdonation

Om man inte har anmält sig till donationsregistret, har ett donationskort eller har uppgivit för sina anhöriga om man vill donera organ är det de anhöriga som kommer att fatta beslut om ens organ ska doneras. Har man uttryckligen sagt att man inte vill donera organ kan ingen annan besluta om organdonation utan då kommer ens organ inte att doneras.

 

Fakta om organdonation

Organ är en färskvara och behöver hanteras snabbt för att de ska kunna användas i samband med transplantationer. Organ kan därför endast tas från personer som har en fungerande kroppsfunktion men som har konstaterats ha en hjärninfarkt. En hjärninfarkt innebär att blodet inte når upp till hjärnan så att hjärnans alla funktionerna har upphört att fungera. Vid en hjärninfarkt kan personen endast hållas vid liv med hjälp av en respirator. När denna stängs av så är personen död. För att förklaras död krävs det att två olika läkare med två timmars mellanrum kontrollerar att hjärnan inte har någon aktivitet.

I Sverige är det cirka 300 personer varje år som får en hjärninfarkt, även kallat hjärndöd, och som därmed är lämpliga som organdonatorer. Av dessa så är det cirka 150 personer varje år som får ett nytt organ genom en organdonation. Organ kan också doneras för att användas vid medicinsk forskning. Varje person har 8 organ som kan doneras vilket i teorin innebär att en avliden person kan rädda livet på upp till 8 personer. Förutsättningarna för att en persons organ ska fungera i en ny kropp så krävs det att personerna har samma typ av immunsystem så att inte kroppens immunsystem börjar angripa det nya organet. Bäst förutsättningar råder då en nära släkting till den avlidne ska få organen.

 

Organdonation – för och nackdelar

Det finns en hel del fördelar med att Sverige tillåter organdonationer som bland annat att en avliden person kan rädda någon annans liv.

 

Fördelar med organdonationer

Genom att donera ett organ kan man ge en annan person ett bättre liv och i vissa fall även rädda en annan persons liv. Det finns även personliga fördelar som att personer som donerar organ anses agera moraliskt korrekt av sin omgivning. En annan fördel när en person är i behov av ett nytt organ så är oftast den perfekta donatorn en släkting, vilket innebär att en donator bidrar till familjens väl.

 

Nackdelar med organdonationer

Det är inte alltid som ett organ från en person passar till en annan person. En annan nackdel är att det bara är 300 personer varje år som är föremål som donatorer varav organ från 150 personer används för transplantationer. Det finns över 800 personer i Sverige som väntar på att få ett nytt organ men väldigt få organ att tillgå. En avliden person som har medgivit donation av sina organ kan inte donera dessa till en specifik person. Det är alltid läkarna som avgör vilken person som ska få organen, vilket sker genom att personer väljs ut i turordning från väntelistan.

 

Sveriges regler för organdonation

Reglerna kring organdonation i Sverige är tydliga. Man får inte sälja eller köpa organ. För att ett organ från en avliden person ska kunna användas krävs det att personen har meddelat att personer vill donera sina organ. Detta kan antingen ske genom att anmäla sig till donationsregistret, fylla i ett donationskort som finns lätt tillgängligt eller att personen har uttryckt sin önskan att donera till sina anhöriga.

Om en person som är lämplig som donator inte har meddelat att denna vill donera sina organ så utgår man ifrån att personen är villig att donera organ och då faller beslutet istället på de anhöriga om en donation ska genomföras eller inte. Om de anhöriga inte medger donation eller om den avlidna uttryckligen har sagt att denna inte vill donera organ får inte organen användas.

För att kunna donera organ behöver man vara myndig. Tillstånd att donera organ från minderåriga kan dock ges av barnets förmyndare.

 

Åldersgräns för organdonation i Sverige

För att kunna donera ett organ krävs det att personer som ska donera är myndig, 18 år i Sverige. Dock kan en person anmäla sig till donationsregistret från det att personen har fyllt 15 år. Omyndiga personer kan också donera organ med sina förmyndares tillstånd, om organet som ska doneras går till en person som är släkt med donatorn.

 

Organdonation inom islam

Organdonation är tillåtet inom islam och reglerna för organdonationer är i stort detsamma som de regler som gäller i Sverige. Det finns dock två undantag som skiljer mellan Sveriges regler och de regler som gäller inom islam. En donator kan själv välja ut en specifik person som ska erhålla de donerade organen eller om organen ska doneras till en specifik organbank. Oidentifierade personer som har dött efter exempelvis en trafikolycka kan, genom en domstolsorder, bli organdonatorer, utan att de innan har gett tillstånd till att deras organ kan doneras.